სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი
სტატიის გამოქვეყნება

                                                                        Attention of the Authors

      The scientific-technical magazine “Mshebenloba” is a refereed, peer-reviewed, periodical publication.

     Articles for publication are accepted in English.

The PDF version of the completed magazine will be uploaded to the website:

https://mshen-journal.ge

     The article is submitted for publication in the scientific-technical magazine “Mshebenloba” by e-mail address t.magradze@gtu.ge (as a doc or docx file in MS Word). Articles are accepted continuously. Only two articles of the same author or group of authors (no more than 3 authors) will be published in one issue of the magazine, the minimum number of pages of the article is 6 pages, the maximum is 20 pages.

Suggested format of the scientific article:

 • The article should be presented in printed form on A4 format paper, the number of pages is 6 or more (margins – 2 cm, line spacing – 1.5), the text will be divided into columns;
 • The article must be written as a doc and docx file (MS Word) and recorded on any magnetic carrier;
 • For English text – font Times New Roman, size 11.

     The article should include the following information:

UAC (Universal Decimal Classification) code;

     First and last name of all authors, e-mail, full name of each author’s place of work, organization, country, city, in Georgian and English languages;

The article should include:

 • Subject, topic, purpose of the article (which is indicated if it is not clear from the title of the article);
 • Method or methodology of research;
 • Area of ​​application of results;
 • Annotation of not less than 100-150 words;
 • Key words;
 • The following parts: introduction, main part and conclusion, which should be separated from the main text;
 • If the article contains images or photographs, it is necessary to provide us with their computer version, in any graphic format, resolution – not less than 150 dpi;
 • Used literature (References).
ნაშრომის გამოგზავნა დასაბეჭდად ელ ფოსტის საშუალებით

თუ თქვენს მიერ გამოსაგზავნი ნაშრომის სერთო ზომა არ აღემატება 25 მეგაბაიტს (25 Megabytes) შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელ-ფოსტაზე info@mshen-journal.ge

ნაშრომის გამოგზავნა დასაბეჭდად ღრუბლოვანი სერვისების საშუალებით

თუ თქვენს მიერ გამოსაგზავნი ნაშრომის სერთო ზომა აღემატება 25 მეგაბაიტს (25 Megabytes) შეგიძლიათ ისარგებლოთ თქვენთვის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ღრუბლოვანი საცავით, როგორიცაა Google Drive, OneDirve, WeTransfer და ა.შ.